Voorwaarden DeLeuksteDeal

1. Via de website www.deleukstedeal.nl bieden partnerbedrijven van DeLeuksteDeal vouchers aan voor diensten of goederen. Voor diensten of goederen die door deze partnerbedrijven worden geleverd gelden de Algemene Voorwaarden van deze partnerbedrijven. DeLeuksteDeal is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de voucher, maar verbindt zich er toe dat de voucher het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De door DeLeuksteDeal verkochte vouchers zijn gericht op een concrete dienst, concreet product of een bepaalde dienst- of goederenwaarde.

2. De website www.deleukstedeal.nl, evenals het verkoopsysteem van de vouchers, worden geëxploiteerd door: WowBox B.V., ECI 9, 6041 MA, Roermond.

3. Indien u gebruik maakt van de diensten van www.deleukstedeal.nl stemt u in met de Algemene Voorwaarden van DeLeuksteDeal.

4. U koopt een voucher via www.deleukstedeal.nl op de volgende wijze:   
4.1 Klik op de knop “Koop Nu” op de startpagina.
4.2 Geef aan hoeveel vouchers u wilt bestellen.
4.3 Voer uw naam en e-mailadres in.
4.4 De koop van de voucher vindt plaats na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en door op de knop “Koop Nu” te klikken. Vervolgens komt u in het betaalkeuzemenu, waar u uit verschillende betalingsmogelijkheden (zoals PayPal, iDEAL, etc.) kunt kiezen.  DeLeuksteDeal aanvaardt de koopovereenkomst door middel van een bevestiging in de vorm van de plaatsing van de tegoedboncode/ voucher in het persoonlijke DeLeuksteDeal account.

4.5 Elke gebruiker betaald administratiekosten per bestelling.
4.6 Verzilver de uitgeprinte voucher bij het betreffende partnerbedrijf.

5. Informatie over herroeping.
5.1 Als consument kunt u de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de voucher binnen 14 dagen na aankoop herroepen. Dit dient schriftelijk (via brief of e-mail) of door terugzending van de voucher te gebeuren. De termijn start vanaf ontvangst van de voucher bij de ontvanger en niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de voucher voldoende.
5.2 Na het verzilveren van de voucher bij het partnerbedrijf is een herroeping niet meer mogelijk.
5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan: DeLeuksteDeal B.V., ECI 9, 6041 MA, Roermond of naar info@deleukstedeal.nl
5.4 In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de te ontvangen prestaties of het te genieten voordeel aan DeLeuksteDeal te worden geretourneerd. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door DeLeuksteDeal binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn start vanaf de ontvangst door DeLeuksteDeal uw herroepingsverklaring of van de voucher.

6. De duur van de verkoop van een voucher is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door DeLeuksteDeal en het partnerbedrijf. De aankoop van de voucher is alleen binnen deze duur mogelijk.

7. Na het succesvol ontvangen van de betaling aan DeLeuksteDeal komt de verkoop van de voucher tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop van de voucher niet tot stand.

8. Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen de betaling op de rekening van DeLeuksteDeal, wordt de tegoedbon in het DeLeuksteDeal account geplaatst waarmee de klant is ingelogd. 

9. Alle vouchers zijn voorzien van een uniek codenummer. Het partnerbedrijf controleert bij het verzilveren van de voucher de geldigheid van het unieke codenummer. De voucher kan worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de voucher wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking van fraude behoudt DeLeuksteDeal en het partnerbedrijf zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

10. Indien niets anders is aangegeven, kan iedere voucher slechts één keer bij het partnerbedrijf worden gebruikt. De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke aanbieding. DeLeuksteDeal is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven. Tenzij anders is aangegeven, kunnen de vouchers niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de voucher niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik van de voucher. Restitutie is niet mogelijk.

11. Indien van toepassing wordt het tijdstip voor het leveren van de prestatie overeengekomen door de consument en het partnerbedrijf.

12. De gebruiker dient de voucher binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur, wordt de voucher ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

13. DeLeuksteDeal is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de voucher verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de voucher nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de voucher niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de voucher door DeLeuksteDeal vergoed aan de consument. Daarnaast is DeLeuksteDeal niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstelling betalingen. DeLeuksteDeal is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld op de voucher. DeLeuksteDeal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de voucher of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal DeLeuksteDeal trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan info@deleukstedeal.nl te sturen.

14. DeLeuksteDeal is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van DeLeuksteDeal liggen. In dat geval is DeLeuksteDeal niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat DeLeuksteDeal zich volledig inzet om www.deleukstedeal.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.deleukstedeal.nl. 

15. DeLeuksteDeal heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

16. DeLeuksteDeal is niet verantwoordelijk voor de inhoud op discussieforums, persoonlijke pagina’s etc. van gebruikers of derden. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud in strijd is met de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of derden. DeLeuksteDeal behoudt zich het recht voor om publicaties die aanstootgevend of ongepast zijn, of anderszins een schending van de Algemene Voorwaarden of het toepasselijke recht vormen, te verwijderen.

17. www.deleukstedeal.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc..

18. DeLeuksteDeal en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s en databases (hieronder “beschermd eigendom” genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLeuksteDeal of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

19. DeLeuksteDeal is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

20. Met de aankoop van een voucher gaat de consument akkoord met het feit dat DeLeuksteDeal de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van DeLeuksteDeal. De consument kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen, waardoor hij/zij geen aanbiedingen of nieuwsfeiten meer van DeLeuksteDeal zal ontvangen. U kunt zich afmelden door op de knop 'uitschrijven' te klikken die in de dagelijkse nieuwsbrief staat.

21. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

22. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de site, worden beslecht door de arbitrage in Roermond, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.